เครื่องพิมพ์วันเดือนปีผลิต

inkjet

Hitachi Ink & Solvent

PRINTER

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต